SÚrie DPF300
EkonomickÚ pr¨tokomýry a totalizÚry napßjenÚ z proudovÚ smyŔky

SÚrie DPF300 : EkonomickÚ pr¨tokomýry a totalizÚry napßjenÚ z proudovÚ smyŔky
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

10,560.00  Kč *
     DPF301

  Dvý provedenÝ
  Mý°Ý okam×itř pr¨tok a sumaci celkovÚho proteŔenÚho mno×stvÝ
  Vstup lineßrnÝ nebo druhß odmocnina
  8-mÝstnř displej
  Plný programovatelnÚ zobrazenÝ pomocÝ ŔelnÝch tlaŔÝtek
  Pro vstupnÝ signßly 4-20 mA
  NapßjenÝ p°Ýmo z proudovÚ smyŔky

PanelovÚ indikßtory sÚrie DPF300 jsou urŔeny pro indikaci pr¨toku nebo pr¨toku a celkovÚho proteŔenÚho mno×stvÝ k pr¨tokomýr¨m s vřstupnÝm signßlem 4-20 mA. P°Ýstroje nepot°ebujÝ dodateŔnÚ napßjenÝ, jsou napßjeny p°Ýmo z proudovÚ smyŔky. VeÜkerÚ ˙daje na displeji jsou programovatelnÚ pomocÝ tlaŔÝtek na ŔelnÝm panelu. InternÝ lithiovß baterie udr×uje v pamýti vÜechny p°edvolenÚ hodnoty. VyrßbÝ se ve dvou provedenÝch. Model DPF301 je urŔeno pouze pro indikaci okam×itÚho pr¨toku, model DPF302 potom pro indikaci jak pr¨toku tak pro sumu celkovÚho proteŔenÚho mno×stvÝ. Hodnota totalizÚru jde vyresetovat p°Ýmo z klßvesnicenebo externÝm signßlem. Indikßtory lze dodat v panelovÚm provedenÝ, v procedenÝ se zvřÜenřm krytÝm nebo pro montß× do prost°edÝ s nebezpeŔÝm vřbuchu.

KompletnÝ informace o tomto modelu naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 DPF301    10,560.00 Kč   Indikßtor pr¨toku pro signßly 4-20 mA
 DPF302    11,340.00 Kč   Indikßtor pr¨toku a totalizÚr pro signßly 4-20 mA
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) DPF302 indikßtor pr¨toku a totalizÚr pro signßly 4-20 mA = 11,340.00 Kč

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF