SÚrie FMA-A2000
EkonomickÚ hmotnostnÝ pr¨tokomýry s nebo bez regulaŔnÝho ventilu

SÚrie FMA-A2000 : EkonomickÚ hmotnostnÝ pr¨tokomýry s nebo bez regulaŔnÝho ventilu
Kliknýte zde pro výtÜÝ obrßzek.

19,530.00  Kč *
     FMA-A2100

  NIST kalibraŔnÝ certifikßt
  P°esnost ▒1%
  LineßrnÝ vřstup
  NÝzkß cena
  TermßlnÝ technologie
  Pro pr¨toky a× 75 l/min.

Mezi nejd¨le×itýjÜÝ vlastnosti hmotnostnÝch pr¨tokomýr¨ sÚrie FMA-A2100/2200/2300/2400 pat°Ý vysokř vřkon, univerzßlnost a vyspýlß technologie. Pro svou Ŕinnost vyu×ÝvajÝ kapilßrnÝ tepelnou technologii, kterß umoײuje p°ÝmÚ mý°enÝ pr¨toku plyn¨. TÝm odpadß pot°eba dalÜÝch korekcÝ, nap°. teploty, tlaku, odmocnýnÝ signßlu apod. SÚrie FMA-A2300/2400 je navÝc vybavena LCD displejem, vÜechny sÚrie majÝ standardnÝ lineßrnÝ vřstup 0-5 Vss a 4-20 mA. K dispozici je 23 rozsah¨ od 0-10 ccm po 0-75 l/min proteŔenÚho mno×stvÝ plynu. Pro kompletnÝ p°ehled viz. tabulka na str. D-14 katalogu.SÚrie FMA-A2100/2200/ 2300/2400 se vyznaŔuje kompatibilitou s výtÜinou nekorozivnÝch plyn¨. P°i vřbýru pr¨tokomýru by si mýl u×ivatel ový°it kompatibilitu smßŔenřch ŔßstÝ pr¨tokomýru a po×adovanÚho plynu. HmotnostnÝ pr¨tokomýry firmy Omega vyu×ÝvajÝ vnit°nÝho elektromagnetickÚho ventilu k regulaci pr¨toŔnÚho mno×stvÝ. ěÝdÝcÝ signßl m¨×e břt p°iveden jednak pomocÝ vnit°nÝho nastavenÝ, tak pomocÝ externÝho zdroje 0-5 Vss.

P°Ýklady provedenÝ i cen jsou v tabulce "Pro objednßnÝ". Pro dalÜÝ provedenÝ pou×ijte tabulku "Tvorba ŔÝsla modelu"
KompletnÝ informace o nabÝzenřch provedenÝch naleznete v katalogovÚm listu v Ŕßsti "Odkazy".


 ╚Ýslo modelu  Cena (bez DPH)  Popis  Ks
 FMA-A2100    19,530.00 Kč   HmotnostnÝ pr¨tokomýr bez displeje, rozsah 0-10 ccm
 FMA-A2205-(**)    31,820.00 Kč   HmotnostnÝ pr¨tokomýr s regulaŔnÝm ventilem, rozsah 0-500 ccm
 FMA-A2309    21,420.00 Kč   HmotnostnÝ pr¨tokomýr s displejem, rozsah 0-10 l/min.
 FMA-A2417-(**)    32,920.00 Kč   HmotnostnÝ pr¨tokomýr s displejem a regulaŔnÝm ventilem, rozsah 0-50 l/min.
Obsah koÜÝku Vyprßzdnit koÜÝk Objednat
 * vyu×ijte mo×nost konzultovat ceny p°Ýmo s naÜimi prodejci  (tel: 596 311 899 - prodejnÝ oddýlenÝ, e-mail: viz. kontaktnÝ informace)
 P°Ýklad objednßvky: (1) FMA-A2416-(**) hmotnostnÝ pr¨tokomýr s regulaŔnÝm ventilem, rozsah 0-45 l/min. = 32,920.00 Kč

(1) (2) (3)
FMA-A2
Popis voleb
(1) ProvedenÝ pr¨tokomýru
  Vyberte 1 pro bez displeje a reg. ventilu, 2 pro bez displeje a s reg. ventilem, 3 pro s displeje a bez reg. ventilu, 4 pro s displejem a reg. ventilem
(2) Rozsah
  Vyberte 00 pro 0-10 ccm, 01 pro 0-20 ccm, 02 pro 0-50 ccm, 03 pro 0-100 ccm, 04 pro 0-200 ccm, 05 pro 0-500 ccm, 06 pro 0-1 l/min., 07 pro 0-2 l/min., 08 pro 0-5 l/min., 09 pro 0-10 l/min., 10 pro 0-15 l/min., 11 pro 0-20 l/min., 12 pro 0-25 l/min., 13 pro 0-30 l/min., 14 pro 0-35 l/min., 15 pro 0-40 l/min., 16 pro 0-45 l/min., 17 pro 0-50 l/min., 18 pro 0-55 l/min., 19 pro 0-60 l/min., 20 pro 0-65 l/min., 21 pro 0-70 l/min., 22 pro 0-75 l/min.
(3) PracovnÝ podmÝnky
  Vyberte prßzdnÚ pole pro nenÝ nutno pro modely FMA-A21 a FMA-A23, -(**) pro plyn vstupnÝ a vřstupnÝ tlak a pracovnÝ teplota pro modely FMA-A22 a FMA-A24
 Poznßmka: ne vÜechny kombinace jsou sprßvnÚ, ový°te si sprßvnost ŔÝsla modelu.

 Literatura
   Stßhnout kompletnÝ specifikace produktu ve formßtu PDF