- - - - -
Navigační klikací mapa
Typický průtokoměr

Průtokoměry 

-
Definice průtokoměru
- - Co je to průtokoměr? Průtokoměr je přístroj k měření lineárního, nelineárního hmotnostního nebo objemového průtoku kapaliny nebo plynu. - -
-
-
• Parametrický vyhledávač rotametrů
• Elektronické hmotnostní průtokoměry
• Ultrazvukové/Dopplerovy průtokoměry
• Turbinkové a lopatkové průtokoměry
• Různé průtokoměry a rotametry
• Rotametry
• Průtokoměry s analogovým výstupem
• Indikátory průtoku s volitelným impulzním výstupem
• Průtokoměry pro vizkozní kapaliny
• Senzory pro nízký průtok
• Průtokoměry Vortex a Pitotovy trubice
• Magnetické průtokoměry
• Ventily
• Anemometry
• Pumpy a čerpadla
-
- -
- - - - -
- - - - - - - -
-
- - -
- -
• Průtokoměry pro kapaliny
• Technické principy ventilů
• Dotazník pro výběr průtokoměru
• Průvodce měřením průtoku
• Průtokoměry s tlakovou diferencí
• Mechanické průtokoměry
• Elektronické průtokoměry
• Hmotnostní průtokoměry
- -
- -
- - - - - - - -
-
- Různá konstrukce měřících průtokoměrů
Nákresy ukazují různou konstrukci měřících průtokoměrů.
Klikněte pro zvětšení obrázku.

Konstrukce Pistonova průtokoměru
Nákres ukazuje různou konstrukci pistonova průtokoměru.
Klikněte pro zvětšení obrázku.

Ultrazvukové (Dopplerovy) průtokoměry
Některé technické údaje pro ultrazvukové (Dopplerovy) průtokoměry. Klikněte pro zvětšení obrázku.

Tlakové ztráty: Venturiho dýza vůči cloně.
Graf ukazuje vztah tlakových ztrát Venturiho dýzy a clony. Klikněte pro zvětšení obrázku.

Obrázek ukazuje vliv Reynoldsova čísla na různé průtokoměry
Graf ukazuje vliv Reynoldsova čísla na různé průtokoměry. Klikněte pro zvětšení obrázku.

Obrázek ukazuje magnetický tok a princip tradičních hmotnostních průtokoměrů
Obrázek ukazuje magnetický tok a princip tradičních hmotnostních průtokoměrů. Klikněte pro zvětšení obrázku.

-
-
Úvod do průtokoměrů
Co jsou to průtokoměry?
Průtokoměr je přístroj k měření lineárního, nelineárního hmotnostního nebo objemového průtoku kapaliny nebo plynu.

Výběr průtokoměru Základním předpokladem pro správný výběr průtokoměru je pochopení požadavků na danou aplikaci. Proto je třeba věnovat čas k úplnému pochopení podstaty technologie a celkové instalace. Zde uvádíme klíčové otázky, které musí být zodpovězeny, než se průtokoměr vybere:

  • U jaké látky se má měřit (vzduch, voda, apod.)?
  • Požadujete měřit průtok nebo množství?
  • Pokud kapalinou není voda, jakou má viskozitu?
  • Je proudící medium čisté?
  • Požadujete místní displej na průtokoměru nebo elektronický výstup?
  • Jaký je min. a max. průtok průtokoměru?
  • Jaký je min. a max. procesní tlak?
  • Jaká je min. a max. procesní teplota?
  • Je medium kompatibilní se smáčenými částmi průtokoměru?
  • Jde-li o procesní aplikaci, jak je velké potrubí?
Průvodce měřením průtoku
Při výběru průtokoměru musíte brát v úvahu i související faktory, jako jsou znalosti provozního personálu týkající se kalibrace, údržby, dostupnosti náhradních dílů, čas mezi poruchami a pod. v daném provoze. Doporučuje se výpočet ceny instalace provádět po splnění předchozích kroků. Jedna z nejčastějších chyb u měření průtoku je opačný přístup a postup než byl výše popsán a v prvním kroku je vybrán přístroj/průtokoměr nejlevnější. Tyto levné nákupy však mohou být nejdražšími instalacemi.

Základním předpokladem pro správný výběr průtokoměru je pochopení požadavků dané aplikace. Proto je třeba věnovat čas úplnému pochopení podstaty technologie a celkové instalace.

Prvním krokem při výběru snímače průtoku je určení, zda rychlost proudění má být nepřetržitě sledována nebo je nutné sledovat množství a zda tyto informace jsou nutné na místě nebo se musí přenášet analogovým signálem, digitálním nebo sdíleně. Pokud sdíleným způsobem, pak je nutné určit, co je požadováno (minimum), jak často se mají hodnoty aktualizovat. Když se tyto otázky zodpoví, pak přicházejí na řadu zhodnocení vlastností a určení charakteristik průtoků procesních toků, potrubí, ve kterých má být průtokoměr umístěn. Aby se tyto úkoly splnily systematicky, slouží k tomu formuláře, do nichž je třeba informace vyplnit pro každou aplikaci.

Charakteristiky tekutin a průtoku: do tabulky se zapíší název tekutiny a její tlak, teplota, dovolený pokles tlaku, hustota (nebo měrná hmotnost), vodivost, viskozita (Newtonova nebo ne?) a tlak par při max. pracovní teplotě a také jaká může být interakce, kolísání, dále všechny informace bezpečnostní a o toxicitě spolu s detaily o složení tekutin, přítomnosti bublin, solí (abrazivních, měkkých, velikosti částic, vláken), tendenci k vytváření povlaků a kvalitě přenosu světla (opacita/neprůhlednost, průsvitnost nebo průhlednost?).

Když vybíráme průtokoměry, mělo by se také uvádět očekávané minimum a maximum tlaku a teploty. Zda tok tekutiny může změnit směr (opačně), zda vždy je vyplněn průřez potrubí, zda může nastat pomalý průtok (vzduch, soli), zda jsou pravděpodobné pulzace, zda mohou nastat náhlé změny teploty, zda jsou potřebná zvláštní opatření během čištění a údržby.

Úvahy týkající se potrubí a prostředí, kde má být průtokoměr instalován:

Pro potrubí, jeho směr (vyhněte se dolů směřujícím úsekům), průměr, průřez, příruby - tlak, dostupnost, úseky toku směřující nahoru nebo dolů, ventily, regulátory a délky přímých úseků, které jsou k dispozici.

Inženýr specifikující průtokoměr musí vědět, zda se v místě vyskytují vibrace nebo magnetická pole, zda je k dispozici elektřina nebo pneumatika, zda je prostor klasifikován jako výbušný nebo jsou zde další požadavky jako je atest pro sanitární nebo čisté prostředí.

Dalším krokem je určení rozsahu, tedy min. a max. průtoků (hmotnostních nebo objemových) jenž budou měřeny. Pak se určí požadovaná přesnost. Obvykle je přesnost určena v procentech z údaje, v procentech z kalibrovaného rozsahu nebo v procentech z plné stupnice. Požadavky na přesnost by měly být stanoveny pro minimální, normální a maximální průtoky. Pokud tyto požadavky neznáte, nemusí být provedení vašeho průtokoměru akceptováno v plném rozsahu.

V aplikacích, kdy jsou průtokoměry prodávány nebo nakupovány na základě údaje měřiče, je pak absolutní přesnost kritická. Proto se doporučuje určit také požadavek na přesnost a opakovatelnost u každé aplikace a uvést ji do specifikace.

Když je přesnost průtokoměru určena v procentech kalibrovaného rozsahu nebo v procentech celého rozsahu, jeho absolutní chyba roste, když měřený průtok klesá. Když je chyba přístroje stanovena v procentech z údaje, pak je stejná při nízkém i vysokém průtoku. Protože celá stupnice je vždy větší než kalibrovaný rozsah, pak i snímač s procenty z celé stupnice má vždy větší chybu než snímač se stejnou procentuální chybou, ale ze stupnice kalibrované. Proto k důkladnému porovnání všech nabídnutých parametrů je účelné převést je na stejné hledisko, nejlépe % aktuálního údaje.

Ve specifikacích průtokoměru dobře připravených jsou všechny údaje o přesnosti převedeny na % aktuálního údaje, a to zvlášť pro minimální, normální a maximální průtoky. Všechny údaje o průtokoměrech by měly jasně uvádět přesnost a opakovatelnost měřiče při minimálním, normálním a maximálním průtoku.

Jestliže požadované parametry a vlastnosti lze splnit např. dvěma různými kategoriemi průtokoměrů a jeden z nich nemá pohyblivé části, vyberte právě ten. Pohyblivé části jsou potenciální zdroje problémů nejen z obvyklých důvodů jako opotřebení, mazání, citlivost na usazeniny - povlaky a pohyblivé části také potřebují čištění, jinak způsobují "skluz" při měření, ale i dobře udržované a kalibrované měřiče nezměří změny průtoku způsobené změnou viskozity nebo teploty. Změny teploty mají vliv i na vnitřní rozměry měřiče a vyžadují teplotní kompenzaci.

Navíc pokud mohou splnit vaše požadavky jak průtokoměr tak i ponořovací snímač, použijte průtokoměr. Ponořovací snímače průtoku měří přesně jen pokud jsou vnořeny hluboko do proudícího media, kde je jeho rychlost průměrná. I když je toto místo pečlivě určeno při kalibraci, v praxi mají však vliv na rychlostní profily změny způsobené viskozitou, teplotou a jinými faktory.

Před specifikací průtokoměru je také dobré určit, zda informace o průtoku budou více užitečné pro hmotnostní nebo objemový měřič. Pokud se měří průtok stlačitelných materiálů, není objemový průtok smysluplná informace, pokud není hustota (a někdy i viskozita) konstantní. Pokud se měří průtok (objemový průtok) nestlačitelných kapalin, pak přítomnost bublin způsobí chybu, proto musí být vzduch, plyn ještě před měřením odstraněn. U jiných rychlostních snímačů (ultrazvukových) v potrubí může způsobit problémy nebo poruchu funkce, jestliže je Reynoldsovo číslo příliš nízké (u Vortex snímačů musí být Rd > 20000).

Z hlediska těchto úvah mějte dále na paměti, že hmotnostní průtokoměry jsou necitlivé na změny hustoty, tlaku a viskozity a také na změny Reynoldsova čísla. Jsou také vhodné pro používání v chemickém průmyslu i při měření v částečně zaplněných potrubích i pro tekutiny s obsahem solí.

-
 Typy průtokoměrů
-
Rotametr nebo plováčkový průtokoměr pro plyny a kapalinyRotametr nebo plováčkový průtokoměr pro plyny a kapaliny

Rotametr je kuželovitá trubice a plovák. Je to nejrozšířenější průtokoměr, protože je levný, jednoduchý, má nízkou tlakovou ztrátu, dobré rozsahy a lineární výstup. Klikněte na ikonu vlevo pro zobrazení celkové nabídky našich rotametrů.

Variabilnější průtokoměry s pružinou a pístové modely pro plyny a kapaliny

Variabilnější průtokoměry: s pružinou a pístové modely pro plyny a kapaliny.
Pístové typy průtokoměrů používají prstencovitý tvar clony ve tvaru pístu a kuželovitou trubici. Píst je tlačen do základní polohy ("není průtok") kalibrovanou pružinou. Stupnice jsou vytvořeny při měrné hmotnosti 0,84 pro měření olejů a 1,0 pro měření vody. Jejich jednoduchost tvaru - konstrukce a jednoduchost, se kterou mohou být vybaveny elektrickým výstupem je předurčují jako alternativu k rotametrům, pro indikaci a regulaci. Klikněte na ikonu vlevo k vyobrazení naší kompletní nabídky průtokoměrů s pružinou a pístových.

Hmotnostní průtokoměry pro plyny Hmotnostní průtokoměry pro plyny
Termální typy hmotnostních měřičů pracují s minimální souvislostí průtoku s hustotou, tlakem a viskozitou. Tyto průtokoměry využívají buď diferenčního tlaku převodníku a teplotního snímače nebo ohřevu snímače a termodynamické vodivosti tepla k měření skutečného hmotnostního průtoku. Mnohé z nich mají integrovaný displej a analogový výstup pro záznam naměřených hodnot. Velmi často se používají pro testování netěsností a pro měření nízkých průtoků v mililitrech (cm3) za minutu. Klikněte na ikonu vlevo k vyobrazení naší kompletní nabídky hmotnostních průtokoměrů.

Ultrazvukové průtokoměry (bezmontážní - příložné nebo Dopplerovy) pro kapaliny


Ultrazvukové průtokoměry (bezmontážní - příložné nebo Dopplerovy) pro kapaliny

Tyto průtokoměry se používají obvykle pro znečištěná media jako odpadní vody a jiné, které by poškodily jiné průtokoměry. Základní princip využívá posun frekvence a signálu odraženého od částic nebo bublin pohybujících se s kapalinou. Klikněte na ikonu vlevo k vyobrazení naší kompletní nabídky ultrazvukových průtokoměrů. Detailní teorie k ultrazvukovým průtokoměrům ZDE...


Turbínkové průtokoměry Turbínkové průtokoměry
Turbinkový průtokoměr může mít přesnost údaje 0,5%. Jde o velmi přesné měřiče a lze je použít pro čisté kapaliny a viskozní až do 100 centistoke. Vstupní potrubí musí mít však přímý úsek nejméně 10 průměrů. Většinou mají sinusový signál nebo tvarované obdélníkové pulzy, přičemž převodníky analogového signálu lze montovat přímo na jejich horní část včetně hlavice do výbušného prostředí. Tyto měřiče sestávají z víceramenného rotoru umístěného v ložiskách a kolmo k proudu media. Klikněte na ikonu vlevo k vyobrazení naší kompletní nabídky turbinkových průtokoměrů.

Lopatkové snímače

Lopatkové snímače

Nejpoužívanější pro vodu a podobné tekutiny jsou tyto průtokoměry s výhodnou cenou. Mnohé z nich jsou nabízeny s připojovacími šroubeními nebo výbavou pro vsouvání. Také tyto průtokoměry vyžadují před vstupem přímý potrubní úsek o délce 10 průměrů a na výstupu 5 průměrů. Pokud tekutinou není voda, je třeba kontrolovat chemickou kompatibilitu. Sinusový průběh nebo tvarované obdélníkové pulzy jsou obvyklým výstupním signálem, avšak lze použít také převodníky v integrovaném nebo panelovém provedení. Rotor je umístěn kolmo k proudění a zasahuje do něj jen částečně. Klikněte na ikonu vlevo k vyobrazení kompletní nabídky lopatkových snímačů průtoku.
Objemové průtokoměry Objemové průtokoměry
Používají se pro měření vody tam, kde není přímé potrubí a proudění je turbulentní. Tyto průtokoměry se také používají pro viskózní kapaliny. Klikněte na ikonu vlevo ke zobrazení kompletní nabídky objemových průtokoměrů.

Měřiče Vortex

Měřiče Vortex

Hlavní výhodou těchto měřičů je citlivost na provozní podmínky i nízké opotřebení v porovnání s clonami nebo turbinkovými měřiči. Také náklady na uvedení do provozu i údržbu jsou nízké. Vyžadují však výpočet ke stanovení velikosti. Klikněte na ikonu vlevo ke zobrazení kompletní nabídky Vortex průtokoměrů.

Pitotovy trubice a snímače diferenčního tlaku pro měření průtoku kapalin a plynů

Pitotovy trubice a snímače diferenčního tlaku pro měření průtoku kapalin a plynů

Pitotovy trubice mají výhodu ve snadné a levné montáži, nízké tlakové ztrátě a nízkém opotřebení. Také u nich je nutný výpočet. Klikněte na ikonu vlevo ke zobrazení kompletní nabídky Pitot trubic.

Magnetické průtokoměry pro vodivé kapaliny

Magnetické průtokoměry pro vodivé kapaliny

Dodávají se jako vestavná provedení. Nemají pohyblivé části a jsou ideální pro odpadní vody a znečištěné kapaliny, které jsou vodivé. Displeje jsou integrované a lze také použít analogový výstup k přenosu a ukládání naměřených hodnot. Klikněte na ikonu vlevo ke zobrazení kompletní nabídky magnetických průtokoměrů.

Anemometry pro měření rychlosti a průtoku vzduchu

Anemometry pro měření rychlosti a průtoku vzduchu

Anemometry s vytápěným vodičem (elementem) nemají pohyblivé části. Průtok vzduchu lze měřit ve vzduchovodech - potrubích přenosnými modely, ale také stacionárními. Anemometry se dodávají také s turbinkovým rotorem - sondou, jsou větší než výše uvedené, avšak mají robustnější konstrukci. Jsou většinou kombinovány s měřením teploty a relativní vlhkosti. Klikněte na ikonu vlevo ke zobrazení kompletní nabídky anemometrů.
-
^nahoru  
Automation | akcelerometry | kalibrátory | sběr dat | datalogery | průtokoměry | hlavice průmyslových termočlánků | zapisovače | infrateploměry | měření výšky hladiny | snímače síly | magnetické průtokoměry | panelové přístroje | manometry | tlakové snímače | rotametry | odporové teploměry | převodníky signálu | tenzometry | teplotní regulátory | teplotní nálepky | měření teploty | termistory | termočlánky | termočlánkové vedení | ultrazvukové průtokoměry |
omegaeng.cz - domů on-line obchod Omega literatura kontaktní informace Thermocouples Thermistors Temperature Measurement Temperature Controllers Signal Conditioners Pressure Transducers RTDs PressureTransducers Panel Meters Load Cells Infrared Thermometers Data Acquisition ChartRecorders Calibrators